گاز آشپزخانه

یکی از مهم ترین وسایل آشپزخانه که باید در انتخاب آن دقت زیادی به عمل آوریم، گاز آشپزخانه است. قیمت گازهای موجود در بازار، با هم متفاوت است. در این مقاله، سعی بر این است که بدانیم چه عللی باعث این تفاوت قیمت در اجاق گازهای مختلف می شود؛ و همچنین توضیح دهیم که چه عواملی در میزان قیمت گاز موثر است.

Continue reading